1
Extended Learning to platforma biznesowa, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story